გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები

გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები მოიცავს:

საკვლევი ობიექტის:

1.1 გეომორფოლოგიური პირობები და ორთოგრაფია;

1.2. ტექტონიკა და გეოლოგიური აგებულება;

1.3. ჰიდროგეოლოგიური პირობები;

1.4. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები;

1.5. სამუშაოთა წარმოების მეთოდიკა და მოცულობა.(საველე, ლაბორატო­რი­უ­ლი და კამერალური სამუშაოები).   

1.6. საველე და ლაბო­რატორიული  მასალების კამერალური დამუშავების შედეგები 

2.4.ქანების და გრუნ­ტების

ა.   გრანულომეტრია

.  ფიზიკური თვისებები,

.  დეფორმაციული მახასიათებლები.

.  წყლის ქიმიური ანალიზის შედეგები.

გრუნტის წყლების კვლევა: 

-გრუნტის წყლის სინჯების აღება და მათი ლაბოლატორიული კვლევა;

-მათი აგრესიულობის ხარისხის დადგენა საინჟინრო ნაგებობებზე.

-არ არსებობის შემთხვევაში  გრუნტის გამონატუტის (გამონაწურის) ქიმიური ანალიზი.