კვლევა-ძიება, არქიტექტურული პროექტები

კვლევა-ძიება, არქიტექტურული პროექტები მოიცავს:

 • დასაპროექტებელი ობიექტის ვიზუალური შესწავლა;
 • არქიტექტურული ნაწილის პროექტირება: სივრცის დაგეგმარება, არსებული წითელი ხაზების ფარგლებში „მოწესრიგება“, აზომვითი ნახაზები, გეგმარება, ფოტომონტაჟი, ტექნოლოგიური ნახაზები, დიზაინი, ლანდშაფტი, რენდერების მომზადება, არქიტექტურული ზედამხედველობა სამშენებლო ნორმების ად წესების გათვალისწინებით;
 • პროექტის ინსპექტირების მოხსენებითი ბარათის მომზადება, განახლებული სამუშაო გეგმა და QAP- ის მომზადება სამუშაო პროცესისთვის.  ანგარიში მოიცავს სამუშაოების ჩამონათვალს და  გრაფიკს, სამუშაოს ვადის დასრულების უზრუნველყოფისთვის;
 • სრული დეტალური პროექტის ცხრილის შექმნა და ყოველდღიური ბაზის განახლება;
 • სტრუქტურული კვლევა და დიზაინი, სამუშაოების ჩატარების დეტალური გრაფიკი, ობიექტების სპეციფიკის გათვალისწინებით
 • სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში ანგარიშების მომზადება, რომელიც  მოიცავს  მასალების გადახედვის ზოგად შეფასებას, ძირითად საკითხებს, რომლებიც იდენტიფიცირებულია
 •  ეტაპობრივად შესრულებული სამუშაოების აღწერა, რათა მოხდეს დიზაინის, ნახაზების, ESP- ის მასალების და სრული სატენდერო პაკეტის წარმოება, იმისათვის, რომ უზრუნველყონ კლიენტების, დაინტერესებულ მხარეების  და სხვა ჩართული მხარის ინტერესები.
 • ნახაზების შედგენა CADD – ფორმატში;
 • ტოპოგრაფიული გადაღება: გრაფიკული გამოსახვა ტოპოგრაფიული რუკებისა და გეგმების სახით;
 • ობიექტის კვლევის მასალები 3D სისტემაში.
 • დამატებითი ტოპოგრაფიული და გეოტექნიკური კვლევების ჩატარება (მოთხოვნების და საჭიროების შესაბამისად)
 • გეოდეზიური სამუშაოები: შენობების წინასწარი შეფასებისა და ადგილმდებარეობის შესწავლა ძირითადი ნიმუშებისათვის, თხრილებისათვის და სხვა გეოლოგიური პროფილებისთვის
 • ნიადაგის ნიმუშის ანალიზი არსებული სტანდარტების შესაბამისად, რამდენადაც მოთხოვნილია სტრუქტურული ინჟინრების მიერ;
 • მშენებლობის სტრუქტურული მდგომარეობის შეფასების ანგარიშის მომზადება;
 •  ობიექტის ზომების დადგენა, მდებარეობის განსაზღვრა, გეგმის ან სქემის შედგენა ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად ობიექტის სტრუქტურული კვლევა, როგორც ვიზუალური, ასევე აპარატურული  და ლაბორატორიული მეთოდებით.  დაზიანების ხარისხის დადგენა; დასკვნებისა და რეკომენდაციების მომზადება; ობიექტის კომპიუტერული მოდელირება და ანგარიში; დასკვნები, რეკომენდაციები.
 • გამაგრება-გაძლიერების  და სარეკონსტრუქციო პროექტის მომზადება, ტექნიკური სპეციფიკაციებისა და სამუშაოთა მოცულობების მომზადება;
 • კონსტრუქციული ნაწილის პროექტირება, კონსტრუქციული კვლევა დატვირთვებზე, მდგრადობის განსაზღვრა და კონტროლი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.
 • სუსტი დენების პროექტირება
 • გათბობა-გაგრილება-ვენტილაციის პროექტირება
 • წყალმომარაგება-კანალიზაციის პროექტირება
 • ქსელებთან კავშირი საქართველოში მოქმედი სტანდარტებისა და ნორმების შესაბამისად
 • ობიექტის მდებარეობის გათვალისწინებით, სისტემის მოწყობის შესაძლო ვარიანტების შეფასება;
 • პროექტის მშენებლობის პროცესში საავტორო ზედამხედველობა