მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა

მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა ინსპექტირება მოიცავს:

 • შესრულებული სამუშაოების პროექტთან, ტექნიკურ და ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს.
 • ფარული სამუშაოების შესრულებაზე დაკვირვება, მათი პროექტთან და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა, ფარული აქტების დამოწმება.
 • მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში გამოყენებული მასალების საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლი.
 • შესრულებული სამუშაოების მოცულობების კონტროლი.
 • შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი.
 • სამუშაოების მიმდინარეობის გრაფიკის კონტროლი.
 • სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში შეუსაბამობისა და დეფექტების გამოვლენა, მათი გამოსწორების პროცესზე ზედამხედველობა,  კონტროლი და ფოტოფიქსაცია.
 • წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების (ფორმა №2)_ის შედარება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებთან.
 • წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაოების აქტების (ფორმა №2)_ის ოდენობის შემოწმება ერთეულის ფასების მიხედვით.
 • გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ფიქსირებაა და შესაბამისი ცვლილებების დამოწმება.
 • ლაბორატორიული კვლევების კონტროლი ნორმატიული დოკუმენტების შესაბამისად.
 • დასრულებულ სამუშაოებზე შესაბამისი მიღების აქტების დამოწმება და ობიექტის ექსპლუატაციაში გადაცემის ორგანიზება-კონტროლი.