სერვისი

კვლევა-ძიება, არქიტექტურული პროექტები
კვლევა-ძიება, არქიტექტურული პროექტები მოიცავს: დასაპროექტებელი ობიექტის ვიზუალური შესწავლა;არქიტექტურული ნაწილის პროექტირება: სივრცის დაგეგმარება, არსებული წითელი ხაზების ფარგლებში „მოწესრიგება“, აზომვითი ნახაზები, გეგმარება, ფოტომონტაჟი, ტექნოლოგიური ნახაზები, დიზაინი, ლანდშაფტი, რენდერების მომზადება, არქიტექტურული ზედამხედველობა სამშენებლო ნორმების ად წესების გათვალისწინებით;პროექტის ინსპექტირების მოხსენებითი ბარათის მომზადება, განახლებული სამუშაო გეგმა და QAP- ის მომზადება სამუშაო პროცესისთვის.  ანგარიში მოიცავს სამუშაოების ჩამონათვალს და  გრაფიკს, სამუშაოს ვადის დასრულების … <p class="link-more"><a href="http://icm.ge/%e1%83%99%e1%83%95%e1%83%9a%e1%83%94%e1%83%95%e1%83%90-%e1%83%ab%e1%83%98%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%90%e1%83%a0%e1%83%a5%e1%83%98%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%a2%e1%83%a3%e1%83%a0/" class="more-link">დაწვრილებით<span class=“screen-reader-text”> „კვლევა-ძიება, არქიტექტურული პროექტები“</span></a></p>
გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები
გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები მოიცავს: საკვლევი ობიექტის: 1.1 გეომორფოლოგიური პირობები და ორთოგრაფია; 1.2. ტექტონიკა და გეოლოგიური აგებულება; 1.3. ჰიდროგეოლოგიური პირობები; 1.4. საინჟინრო-გეოლოგიური პირობები; 1.5. სამუშაოთა წარმოების მეთოდიკა და მოცულობა.(საველე, ლაბორატო­რი­უ­ლი და კამერალური სამუშაოები).    1.6. საველე და ლაბო­რატორიული  მასალების კამერალური დამუშავების შედეგები  2.4.ქანების და გრუნ­ტების ა.   გრანულომეტრია ბ.  ფიზიკური თვისებები, გ.  დეფორმაციული მახასიათებლები. დ.  წყლის ქიმიური ანალიზის … <p class="link-more"><a href="http://icm.ge/%e1%83%92%e1%83%94%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%b0%e1%83%98%e1%83%93%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%92%e1%83%98%e1%83%a3/" class="more-link">დაწვრილებით<span class=“screen-reader-text”> „გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური კვლევები“</span></a></p>
მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა
მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა ინსპექტირება მოიცავს: შესრულებული სამუშაოების პროექტთან, ტექნიკურ და ნორმატიულ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლს. ფარული სამუშაოების შესრულებაზე დაკვირვება, მათი პროექტთან და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის დადგენა, ფარული აქტების დამოწმება. მშენებლობის მიმდინარეობის პროცესში გამოყენებული მასალების საპროექტო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობის კონტროლი. შესრულებული სამუშაოების მოცულობების კონტროლი. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი. სამუშაოების მიმდინარეობის გრაფიკის კონტროლი. სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში შეუსაბამობისა და დეფექტების … <p class="link-more"><a href="http://icm.ge/%e1%83%9b%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%9a%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a2%e1%83%94%e1%83%a5%e1%83%9c%e1%83%98%e1%83%99%e1%83%a3%e1%83%a0%e1%83%98-%e1%83%96%e1%83%94/" class="more-link">დაწვრილებით<span class=“screen-reader-text”> „მშენებლობის ტექნიკური ზედამხედველობა“</span></a></p>
შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა
 შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა მოიცავს: სამშენებლო მოედანზე  პერსონალის მიერ HSE-სთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგი;HSE-სთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულება, HS-ისა და ES-ის მენეჯერებისთვის შეტყობინება და მათთან კომუნიკაცია;ნებისმიერი ინციდენტის მოკვლევაში მონაწილეობა;სამშენებლო მოედანზე მომუშავე პერსონალისთვის შესავალი ინსტრუქტაჟის ჩატარება;უსაფრთხოების მიზნით ჩატარებული შემოწმებების რეგულარულ მონიტორინგი;რისკის შეფასების პროცედურების შესრულების უზრუნველყოფა;PTW-ის (მუშაობის ნებართვის) გაცემის პროცესის მონიტორინგი;HS-ის მენეჯერისთვის ინციდენტების და ინციდენტთან მიახლოებული შემთხვევების შესახებ … <p class="link-more"><a href="http://icm.ge/%e1%83%a8%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%9b%e1%83%98%e1%83%a1-%e1%83%a3%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%a4%e1%83%a0%e1%83%97%e1%83%ae%e1%83%9d%e1%83%94%e1%83%91%e1%83%90-%e1%83%93%e1%83%90-%e1%83%92%e1%83%90/" class="more-link">დაწვრილებით<span class=“screen-reader-text”> „შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა“</span></a></p>