შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

 შრომის უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა მოიცავს:

 • სამშენებლო მოედანზე  პერსონალის მიერ HSE-სთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაცვის მონიტორინგი;
 • HSE-სთან დაკავშირებული სამუშაოების შესრულება, HS-ისა და ES-ის მენეჯერებისთვის შეტყობინება და მათთან კომუნიკაცია;
 • ნებისმიერი ინციდენტის მოკვლევაში მონაწილეობა;
 • სამშენებლო მოედანზე მომუშავე პერსონალისთვის შესავალი ინსტრუქტაჟის ჩატარება;
 • უსაფრთხოების მიზნით ჩატარებული შემოწმებების რეგულარულ მონიტორინგი;
 • რისკის შეფასების პროცედურების შესრულების უზრუნველყოფა;
 • PTW-ის (მუშაობის ნებართვის) გაცემის პროცესის მონიტორინგი;
 • HS-ის მენეჯერისთვის ინციდენტების და ინციდენტთან მიახლოებული შემთხვევების შესახებ შეტყობინება;
 • მანქანების/ მოწყობილობების/ ხელსაწყოების რეგულარული შემოწმების ჩატარება;
 • ყველა საჭირო ინდივიდუალური დამცავი აღჭურვილობის ( PPE) ხელმისაწვდომობისა და სათანადოდ ტარების მონიტორინგი;    
 • ყველა დანადგარის ოპერატორებისთვის  შესაბამისი ლიცენზიების და გავლილი ტრენინგების უზრუნველყოფა; 
 • სამშენებლო მოედნის პირობების მონიტორინგი.
 • გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის ჩარჩო, სოციალური და გენდერული ინტეგრაციის გეგმის განხილვა და განახლება;
 • პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაციის შესაძლებლობების შეფასება  გარემოსდაცვითი და სოციალური / გენდერული ზემოქმედების მართვის სფეროში;
 • ქვეყნის სახელმძღვანელო პრინციპების თანმიმდევრულობის ანალიზი და შესაბამისი საერთაშორისო კონვენციების პროექტი, სახელმძღვანელო პრინციპების MCC გარემოსდაცვითი და გენდერული ინტეგრაციის სახელმძღვანელოს მიხედვით;
 • გარემოსდაცვითი და სოციალური / გენდერული შეფასების სამუშაოებში საჯარო კონსულტაციის მოცულობისა და ხარისხის ანალიზი;
 • კვლევების შედეგების ასახვა კონკრეტულ გარემოსდაცვით და სოციალურ დოკუმენტებში;
 • გარემოსდაცვითი და სოციალური მართვის გეგმები, საოკუპაციო ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების გეგმების უზრულველყოფა;
 • სპეციფიკური რისკების შეფასება